Lokalplaner

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan blandt andet bestemme:

  • hvordan lokalplanområdet må anvendes,
  • hvor skal bebyggelse, veje, friarealer placeres og
  • om der skal anvendes særlige materiale til bebyggelsen

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Udarbejdelse af lokalplaner

Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til planloven. Loven sikrer, at byrådet til enhver tid kan gå i gang med at udarbejde nye lokalplaner. Byrådet skal vedtage en lokalplan som forudsætning for at gennemføre:

  • større byggerier, nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
  • ændring af et områdes anvendelse
  • bevaring af et eksisterende område (eksempelvis bevaringsværdige landsbyer, bygninger eller kulturhistorisk miljøer)
  • væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne

Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen, udarbejdes et kommuneplantillæg.

Når der skal laves en ny lokalplan fremlægger byrådet først et lokalplanforslag, som sendes i offentlig høring. Her har berørte og interesserede borgere, foreninger og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til planforslaget. De indkomne bemærkninger skal herefter behandles inden byrådet kan vedtage lokalplanen i sin endelige form.

Dispensation

Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en vedtaget lokalplan, såfremt dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Som hovedregel kan byrådet kun give dispensation efter en forudgående høring af naboer og andre berørte.

 

Gældende lokalplaner

http://svendborg-sp.cowi.webhouse.dk/dk/lokalplaner/gaeldende-lokalplaner/

– zoom in på kortet og tryk på det ønskede område med lokalplan for at downloade denne.